Schorsch babbelt
12.10.2019
Diesen Artikel
12.10.2019 05:00
Drucken Vorlesen Senden
Leserbrief
19

. . . iss foi raus! Vunn mehr aus kenne die Schdeiern fer Fleisch kassiern! Isch ess souwiesou oam libbschde Koch- und Hoandkees. Do iss koa Fleisch drinn – unn in de Mussigg a nedd. Do schbaar isch enn Haufe Brussem, woann die wäiklisch e Oabgaab uff Schnidzel, Broore unn Koddledd oifierhn dehn – sou wiemes in dere Woch in de Ourewäller Zeidung geläse hodd. Unn woannse mehr oans Pordmonee wolle, woann isch alsemol en Fleischkees-Weck schnabbulier, doann babbel isch misch schunn raus. Fleischkees iss jo eigendlisch Kees unn dess uff dem Weck kennd jo a Läwwerkees soi – Innereie zäihle jo nedd, orre?
 Hoorisch werds nadierlisch beim Kochkees-Schnidzel. Souwoas brauch enn Ourewäller jo alsemol uffem Deller – a woanner schunschd beim Fleisch schneggisch iss. Woanns enn gscheide, laafische Kees iss, doann dudd der sisch äwwer goanz iwwer dess Schnidzel läije – unn me waas uff de erschde Blick nedd, dass do woas drunner iss, woasme beim Finanzoamd melde missd. Du derfschd disch blouß nedd vewische losse. Nedd, dassde oam Enn noch wäije Fleisch-Schmuggel orre Schnidzel-Hinnerziehung drou bischd.
 De Kall hodd schunn emol rummkrakeeld, dasser doann als doischgäih dudd, iwwer die Grenz, umm en halwe Gickel orre sou zu esse. Dess wär jo doann e goanz neii Ard vunn Schdeierfluchd!
 Dess hebb isch nedd näirrisch! Isch binn dess emol doischgoange: Freidoachs dudds sowiesou Fisch gäwwe, Soamsdoachs Subb, zwamol in de Woch Kochkees, oamol Hoandkees . . . Aajer midd Bludworschd kennds a emol wärre effder gäwwe. „Schorsch“, säigd die Fra, „Bludworschd koschd doann a Schdeier!“
 Woas? Worschd iss Worschd – unn Fleisch iss Fleisch. Isch bezoahl doch fer die Hausmacher koa Oabgaab! Dess häwwe die sisch sou gedenkd, die Seggel! Woannde fer enn Ring Flaaschworschd Schdeiern oabdricke muschd – do dudd sisch jo koa normali Soamsdoachs-Bauschdell mäi rendiern! Dodruff schmeer isch mer jedz erschd emol e Läwwerworschde-Brood – äwwer hoamlisch Bis zum Negschdemol, eiern Schorsch

SOCIAL BOOKMARKS
12.10.2019 05:00
Drucken Vorlesen Senden
Ihre Meinung interessiert uns