Schorsch babbelt
06.07.2019
Diesen Artikel
06.07.2019 01:00
Drucken Vorlesen Senden
Leserbrief
33

. . . dudd schunn emol iewe: Woann in Feerd ball die mords Bauschdell iss unnme blouß noch in oa Rischund – nemlisch owwenaus – fahrn derf. Dess kriggdme doch nedd vunn oam uff de oannern Doach ins Hern noi. Do mussme doch devor schunn emol gucke, wie dess gäih dudd. Desdewäije fahr isch alleweil schunn uff de Bundesschdroaß in Feerd norre in Rischdung Krummoch. Reduur gäihds doann iwwer de Gennsbuckel orre oan de Weiß Err vebai – die Feerder wisse, wou isch moan.
 Dess werd jo fer uns Oihoamische schunn aig iwwerzwäisch, do als wärre reduur zu kumme. Äwwer woann isch do oan die goanze Auswärdische denk, die doisch Feerd als weirre in de Ourewoald noifahrn douhn: Vunn denne finne doch oam Enn oinische nimäi hoam! Woanns Wocheenn iss unn sisch die Karawoane owwenaus schiewe, do muschde doch owends Oans hieschdelle, dess zäile dudd, obb die all wärre aussem Ourewoald rauskumme sinn.
 Do muschde doann jo goanz weid ums Weschedzdoal rummfahrn, iwwer Linnefels uns Laurredoal, um wärre ins Flachloand oan die Bäigschdrooß zu kumme. Ob dess alle hiebringe douhn? Unn die wous browiern douhn, doch doisch Feerd Reduur zu fahrn, die douhn endwärrer äiwisch ehr Runde im Kreisel drehe, orre gäihn zwische Schebbel unn Gennsbuckel in de kloane Gasse verlorn. Sou orre sou wärn nimäi all hoamkumme – uff alle Fäll nedd vunn alloa!
 Dodebai iss der Feerder Kreisel beim Schwimmbaad sou schunn nedd oafach. Do häwwe schunn oinische Leid zu douh kadde, dasse wärre rauskumme – sou äiwisch, wiede dodrinn unnerwäägs bischd. Moansche soache jo, der dehd jedz Europakreisel haaße, weiler faschd genau sou grouß iss. Sou e kloanes Loand wie Luxeboig dehd beinooh uff den Pladz meddedrin goanz druffbasse.
 Mehr schwoand, dass do in de negschde Zeid e paar Leid als im Kreisel ausserumm fahrn wärn, biss denne endlisch oaner soache dudd, wouse nausfahrn kenne. Nooch Feerd noi gäihds jo nimäi. Rischdung Raadzegass wärds aig eng unn woannde wärre owwenaus nooch Krummoch fahrn duschd, gäihd alles blouß wärre vunn vorne lous. Äwwer vunn oanere Oabfahrd vumm Kreisel kimmdme jo zum Zeldbladz – do konnme doann emol e Noachd driwwer schloofe, wieme aussem Ourewoald wärre nauskumme dudd – woannme dess iwwerhaubd will!
Bis zum Negschdemol,
eiern Schorsch

SOCIAL BOOKMARKS
06.07.2019 01:00
Drucken Vorlesen Senden
Ihre Meinung interessiert uns